Preskočiť na obsah

Všeobecné záväzne nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady