Zverejnenie zámeru predať časť pozemku EKN č. 463 k.ú. Baňa

Zverejnené
13. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 13. júna 2022
Kategória

Zverejnenie zámeru predať majetok obce Baňa EKN parc. č. 463 k.ú. Baňa cc 500 m2 žiadateľke Maria Hanáková, Baňa č. 18 z dôvodu hodného osobitého zreteľa

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2022

Prílohy