Zverejnené
30. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 30. augusta 2021
Kategória

Zámer na odpredaj časti pozemku EKN č. 463, k.ú. Baňa cc 200 m2 za cenu 2 eur/m2 pre žiadateľa Martin Šlang, bytom Októbrová 4734/83, Prešov

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 15/2021

Prílohy